Kasowanie danych

Profesjonalne kasowanie polega na takim oddziaływaniu na nośnik, by nie było możliwości przywrócenia dostępu do danych, nawet przez podmioty specjalizujace się w odzyskiwaniu danych.

Trwałe i bezpowrotne kasowanie danych zalecane jest w szczególności w przypadkach

  1. Sprzedaży nośnika danych (dysku twardego)
  2. Przekazania nośnika do utylizacji
  3. Zmiany użytkownika komputera
  4. Awarii komputera
  5. Zwrotu uszkodzonego nośnika producentowi w ramach gwarancji
kasowanie danych

Usunięcie danych przy wykorzystaniu standardowych poleceń typu Delete czy poprzez umieszczenie informacji w koszu, a następnie jego opróżnienie nie daje gwarancji ich całkowitego wykasowania. Nawet zastosowanie amatorskich programów służących kasowaniu danych nie może być uznane za skuteczną i bezpieczna metodę kasowania danych.

Usunięte w ten sposób informacje można bez trudu odzyskać.

Streamdata.pl Sp. z o.o. oferuje bezpowrotne kasowanie danych przy wykorzystaniu jednej z trzech metod:

  1. Programowe kasowanie danych – dane usuwane są dzięki zastosowaniu wysoce specjalistycznych aplikacji software’owych umożliwiających wielokrotne wpisywanie nowych informacji w sektory wypełnione uprzednio innymi danymi. Warunkiem możliwości skorzystania z tej metody jest sprawność nośnika, który także po zakończeniu operacji może być wykorzystywany do dalszej pracy.
  2. Sprzętowe kasowanie danych – dane kasowane są poprzez oddziaływanie na nie silnego pola magnetycznego emitowanego przez Degausser. Pole jest na tyle intensywnego, że nośniki nie nadają się do dalszej elsploatacji. Niewątpliwą zaletą tej metody jest możliwość usunięcia danych także z nośników niesprawnych, noszących znamiona uszkodzeń mechanicznych.
  3. Utylizacja nośników – dane usuwane są wraz z fizycznym zniszczeniem całego nośnika, np. przez specjalistyczne maszyny mielące.

Bezpowrotne kasowanie danych to nie tylko skuteczna ochrona przed przedostaniem się ważnych, poufnych danych w ręce osób nieuprawnionych, stanowi także realizację obowiązków ustawowych, nakładanych m.in przez Ustawę o ochronie danych osobowych, czy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004r. Nr 100, poz.1024), zgodnie z którym urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do:

Profesjonalne odzyskiwanie danych

Straciłeś dane? Zadzwoń

603-690-690